POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Zasady ogólne polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony vanillaclinic.pl. Postanowienia te ilustrują i wyjaśniają w jakim celu i w jaki sposób dane są zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, udostępniane i usuwane.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia, że podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CKiME Vanilla Clinic

Kontaktując się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub korzystając z formularza kontaktowego, a także z formularza umówienia wizyty, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych (np. w celu umówienia wizyty) lub sami podacie nam swoje dane osobowe. Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez CKiME Vanilla Clinic.

Informacja o Administratorze Pana/Pani danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny, wskazujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CKiME Vanilla Clinic, Iwanowice Duże, ul. Krzepicka 88, 42-152 Opatów, NIP 5741964047 (dalej jako „Administrator”).

Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub poczty elektronicznej na adres e-mail klinikawaniliowa@gmail.com

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi pracownicy, podmioty współpracujące z Administratorem niektórzy jej partnerzy handlowi, oraz podmioty realizujące na rzecz Administratora usługi prawne, usługi rachunkowe oraz usługi informatyczne.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1) jest to niezbędne dla realizacji umowy, którą zawarli Państwo z Administratorem lub do podjęcia czynności, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celach:

 • statystycznych,
 • badania satysfakcji klienta,
 • dochodzenia roszczeń;
 • marketingowych, w tym w celu przesyłania treści marketingowych (np. ofert produktów i usług Administrtora)

3) podatkowych oraz rachunkowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, ustania celu przetwarzania oraz celów z nim powiązanych, a także nie dłużej, niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Pani/Pana nie będą przekazywane do odbiorców w państwach nieobjętych Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informujemy także, że Administrator podejmuje wszelkie starania i dokłada należytej staranności, celem zapewnienia wszelkich środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem.

Pani/Pana uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę, ze skutkiem od chwili wycofania zgody. W takim przypadku Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przez Administratora oraz podmioty z nim współpracujące w celach objętych uprzednią zgodą.
 2. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – może Pani/Pan żądać usunięcia wszystkich lub części swoich danych osobowych.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 4. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych.
 5. Prawo do żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
 6. Prawo do żądania od Administratora ograniczenia Pani/Pana danych osobowych.
 7. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, z wyłączeniem pkt. 8, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej, na adres e-mail klinikawaniliowa@gmail.com.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, telefonu, oraz – w zależności od przedmiotu umowy – innych danych, jest warunkiem jej zawarcia. Ich podanie nie jest obowiązkowe, aczkolwiek może to skutkować niemożliwością zawarcia umowy przez Administratora. Ponadto podanie określonych danych jest wymogiem ustawowym, w szczególności wynikającym z przepisów podatkowych. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez CENTRUM KOSMETOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ VANILLA CLINIC mgr Paulina Heluszka-Dądela dostępny jest w siedzibie firmy oraz placówkach. 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 1. Wstęp.

Polityka bezpieczeństwa stanowi zestaw praw, reguł i praktycznych zasad regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych w firmie CKiME Vanilla Clinic, Iwanowice Duże, ul. Krzepicka 88, 42-152 Opatów, NIP 5741964047, zwanym dalej w treści Polityki Ochrony Danych Osobowych CKiME Vanilla Clinic.

Wdrożenie polityki bezpieczeństwa ma na celu uzyskanie dla przetwarzania danych osobowych optymalnego poziomu zabezpieczenia oraz zgodności z wymogami obowiązujących przepisów prawnych.

Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności i rozliczalności na odpowiednim poziomie zgodnym z przepisami.

 • poufność danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
 • integralność danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe, wrażliwe, poufne i inne nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
 • rozliczalność danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi.

Dokumentem związanym z Polityką jest Instrukcja zarządzania systemem informatycznym (dalej zwana „Instrukcją”). Zawiera ona m.in. szczegółowe procedury realizacji niektórych postanowień Polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. Znaczenie bezpieczeństwa danych osobowych i odpowiedzialność za ich ochronę.

Właściwe zabezpieczenie danych, jest istotne z uwagi na odpowiedzialność w stosunku do osób, które powierzają dane w CKiME Vanilla Clinic. Chęć profesjonalnego działania przekłada się także na obowiązek zastosowania środków bezpieczeństwa odpowiednich do istniejących zagrożeń.

Za ochronę danych osobowych odpowiada Administrator, który podejmuje decyzje o celach i środkach przetwarzania danych. Każdy pracownik, w codziennej pracy, powinien przestrzegać przepisów prawa i procedur przetwarzania danych osobowych, wrażliwych, poufnych i innych, a w zakresie niesprecyzowanym w Polityce i Instrukcji stosować odpowiednie podejście tak, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.

 1. Zagrożenia i poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe, wrażliwe, poufne i inne w CKiME Vanilla Clinic podlegają zagrożeniom umyślnego i nieumyślnego udostępnienia danych osobowych osobom niepowołanym, oraz uszkodzeniu lub utracie danych.

W związku z powyższym uznaje się wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 1. Zakres stosowania Polityki ochrony danych osobowych.

Zgodnie z  za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Regulacje zawarte w Polityce ochrony danych osobowych mają zastosowanie do:

 • wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe;
 • dokumentów zawierających dane osobowe przetwarzanych w sposób tradycyjny – „papierowych”;
 • wszystkich lokalizacji – budynków i pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane dane osobowe;
 • wszystkich pracowników, stażystów oraz innych osób mających dostęp do danych osobowych;
 • wszystkich danych osobowych przetwarzanych w CKiME Vanilla Clinic, będących jego własnością lub w inny sposób podlegających jego ochronie.

Informacje niejawne nie są objęte zakresem niniejszej Polityki ochrony danych osobowych.

 1. Definicje.

Ilekroć w Polityce bezpieczeństwa jest mowa o:

 1. przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 2. systemie informatycznym – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
 3. administratorze danych – rozumie się przez to CKiME Vanilla Clinic, Iwanowice Duże, ul. Krzepicka 88, 42-152 Opatów, NIP 5741964047.
 4. użytkowniku – rozumie się przez to osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych, której nadano identyfikator i przyznano hasło;
 5. identyfikatorze – rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych,jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;
 1. haśle – rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie użytkownikowi
 2. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.,poz. 1000);
 3. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024);
 4. Instrukcji – rozumie się przez to Instrukcję bezpieczeństwa systemów informatycznych.
    

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu vanillaclinic.pl z siedzibą w Iwanpwicach Dużych ul. Krzepicka 88, 42-152 Opatów.
 4. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub pod poniższymi linkami.
 1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Administrator informuje Użytkownika, że wykorzystuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika na Stronie oraz zbierające pliki cookies:

 • kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika
 • kod Hot Jar – w celu analizy ruchu na Stronie; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika
 • kod Facebook Pixel –  pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej oraz dopasowania reklam na Facebooku.
 • kody serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram– wtyczki społecznościowe udostępniane przez kanały społecznościowe, które łączą wizytę na stronie z danym profilem w serwisie społecznościowym.

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Źródło:  http://wszystkoociasteczkach.pl/.